Privacybeleid

NL

Privacybeleid van www.intyshr.eu.

Deze applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers teneinde een optimale surfbeleving te garanderen.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Intys hr

Tervurenlaan 270

1150 Brussel

Tel : 02/761 94 94

Mail: hello@intyshr.eu

 

Welke gegevens worden verzameld?

Volgende gegevens worden door deze applicatie verzameld, of door de applicatie zelf, of door derden:

 • Cookies

 • Gebruiksgegevens

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Adres

 • Postcode

 • Stad/Gemeente
   

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd, of in het geval van gebruiksgegevens worden zij automatisch door de applicatie verzameld en verwerkt. Tenzij anders vermeldt, is het bovendien verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Indien de gebruiker dit nalaat, is het mogelijk dat de applicatie niet de gevraagde diensten kan leveren.

Indien de applicatie aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, is het aan de gebruiker om aan te geven op welke manier hij/zij wenst dat deze verwerkt worden. In dit geval is er geen implicatie voor de goede werking van de applicatie.

Indien de gebruiker meer informatie wenst over welke persoonsgegevens verplicht zijn voor de goede dienstverlening van de applicatie, kan hij/zij hier steeds contact voor opnemen met de eigenaar via de contactgegevens vermeld in de inleiding van dit privacybeleid.

Het gebruik van cookies, of andere tracking dools, door deze applicatie of door derden heeft als doel om de gebruiker een optimale dienstverlening te garanderen zoals hier beschreven.

In geval van persoonsgegevens van derden is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige toestemmingen te hebben van deze derden om deze informatie te verstrekken.

Wijze en plaats van gegevensverwerking
 

Wijze van gegevensverwerking

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de nodige beveiligingsmaatregelen te voorzien om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegeven van de gebruiker met als doel deze gegevens bekend te maken, te wijzigingen en/of te vernietigen zonder dat deze hiervoor toestemming heeft gegevens.

De verwerking van de gegevens gebeurt met de hulp van computers en andere IT-tools die in overeenstemming zijn met de doelen waarvoor de gegevens gebruikt worden. Naast de eigenaar kunnen de gegevens door derden, die door de eigenaar is aangeduid, de verstrekte gegevens gebruiken voor de verder exploitatie van de applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer, IT bedrijven, communicatiebureau, etc.). Een volledige en bijgewerkte lijst kan ten alle tijde opgevraagd worden bij de eigenaar.

Juridische grondslag voor verwerking

De eigenaar mag omwille van de volgende redenen de persoonsgegevens van de gebruiker(s) verwerken:

 • Indien de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven om voor specifieke doeleinden de gegevens te verwerken. Indien de gebruiker niet zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven, mag dit enkel bij verwerking van persoonsgegevens die niet vallen onder de Europese gegevensbeschermingsrecht van teopassing op de verwerking van persoonsgegevens;

 • Het verwerken van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een (contractuele) overeenkomst tussen eigenaar en gebruiker

 • De verwerking noodzakelijk is zodat de eigenaar kan voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen

 • De verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen te behartigen van de eigenaar of door hem belaste derden.

De eigenaar stelt zicht ten bereid om bijkomende informatie te verschaffen aan de gebruiker en/of derden rond de specifieke juridische grondslag die aan de grond ligt van de verwerking van de persoonsgegevens.

Plaats van gegevensverwerking

De gegevens kunnen zowel verwerkt worden in de kantoren van de eigenaar of door derden die belast zijn met de verwerking. In geval van verwerking door derden kan het voorkomen dat de gegevens van de gebruikers worden doorgegven aan een ander land dan het land van herkomst. Dit andere land kan een land zijn binnen of buiten de Europese Unie. De gebruiker kan ten alle tijde meer informatie opvragen bij de gebruiker rond dit aspect van de gegevensverwerking.

 

Bewaartijd

De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaart gedurende 2 jaar en dit voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Hierbij moet het onderscheid gemaakt worden tussen volgende doeleinden:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld om te voldoen aan de overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker. De tijd van bewaring verloopt op het moment dat de overeenkomst voldaan is;

 • Persoonsgegevens om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar worden bewaard zolang het nodig is om aan deze belangen te voldoen. Voor meer informatie rond deze belangen kan de gebruiker steeds contact opnemen met de eigenaar.

Een eigenaar kan de toestemming verkrijgen om de persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. De toestemming blijft gelden tot de gebruiker expliciet de toestemming intrekt. De eigenaar heeft bovendien ten alle tijde het recht om de gegevens voor een langere tijd te bewaren indien dit kadert in een wettelijke verplichting of dit in opdracht is van een overheidsinstelling.

Na het aflopen van de bewaartermijn worden de persoonsgegvens gewist volgens de vooropgestelde wettelijke bepalingen. Hierdoor kan door de gebruiker het recht tot toegang, recht op wissen, het recht tot rechtzetting of het recht op gegevensoverdracht niet worden ingeroepen bij het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De gegevens van de gebruikers worden verzameld door de eigenaar, deze applicatie en de diensten gelinkt aan deze partijen met als doel:

 • Weergave van de inhoud op externe platforms;

 • Analyse;

 • Tagbeheer;

 • Heatmaps;

 • Registratie van de sessies;

 • Contact met de gebruiker(s);

Meer informatie rond het doel van de verwerking kan teruggevonden worden in dit document. In geval van vragen en/of onduidelijkheden kan de gebruiker steeds contact opnemen met de eigenaar.

De rechten van de gebruikers

De gebruiker(s) hebben bepaalde rechten als het gaat om de (persoons)gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

Specifiek heeft de gebruiker het recht om:

 • De toestemming ter verwerking van hun gegevens in te trekken;

 • Bezwaar op te tekenen tegen de verwerken van hun gegevens indien de juridische grondslag van de verwerking te wijten is aan andere redenen dan expliciete toestemming;

 • Toegang te verkrijgen tot hun gegevens en de manier waarop de eigenaar de verwerking ter harte neemt. Tevens heeft hij het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die worden verwerkt;

 • De juistheid van hun gegevens te controleren en eventueel te vragen om een aanpassing of rechtzetting;

 • Om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van hun gegevens te beperken. De eigenaar zal dan enkel de opslag van de gegevens garanderen;

 • Hun gegevens over de dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke via een gegevensdrager. Deze bepaling is enkel mogelijk voor gegevens die op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt en bovendien gebaseerd is op de expliciete toestemming van de gebruiker;

 • Hun gegevens te laten wissen door de eigenaar;

 • Een klacht in te dienen bij de hiervoor bevoegde instantie(s).
   

Bijkomende informatie rond het bezwaar tot verwerking
 

Indien de persoonsgegevens door de eigenaar verwerkt worden in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door  een reden op te geven gelinkt aan zijn/haar specifieke situatie.

Indien de verwerking van de gegevens is omwille van directmarketingdoeleinden, heeft de gebruiker ten alle tijde het recht om bezwaar op te tekenen, zonder dat hij/zij hiervoor een reden moet opgeven.

Procedure

Indien de gebruiker zijn/haar rechten wil uitoefenen, kan hij/zij hiervoor contact opnemen met de eigenaar via de contactgegevens vermeld in het begin van dit document. De eigenaar zal het verzoek binnen uiterlijk 1 maand behandelen.

Cookiebeleid

Deze Applicatie gebruikt Cookies. Meer informatie over cookies kan de gebruiker vinden in het cookiebeleid.
 

Juridische procedures

De eigenaar kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden  in geval van onrechtmatig gebruik van deze appliatie of hieraan gerelateerde diensten. Door het akkoord gaan met dit privacybeleid verklaart de gebruiker dat hij op de hoogte is dat de eigenaar in sommige gevallen genoodzaakt kan zijn om zijn/haar persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstellingen indien zij dit verzoeken.

Systeemlogboeken en onderhoud

Deze applicatie en externe diensten kunnen de interactie met deze applicatie in systeemlogboeken registreren, alsook persoonsgegevens zoals het IP-adres.

Niet registreren van het browseverkeer

Deze applicatie zal automatisch het browseverkeer bijhouden. Indien de gebruiker dit niet wenst, zal hij/zij zich moeten wenden tot de andere externe diensten die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, zoals de browser zelf.

Wijzigingen van het privacybeleid

De eigenaar behoudt het recht om ten alle tijden wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Hij zal de gebruiker hiervan op de hoogte stellen via deze pagina en eventueel binnen de applicatie zelf, in de mate van de juridische en technische haalbaarheid.

Indien de aanpassingen gelinkt zijn aan verwerkingsactiviteiten waarvoor de gebruiker toestemming dient te verlenen, zal de eigenaar deze toestemming opnieuw dienen te verkrijgen bij de gebruiker, indien dit volgens de aard van de gegevens noodzakelijk blijkt te zijn.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze applicatie.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze applicatie

De middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

HQ

Contact

Affiliated Companies

Follow

Legal

The Gradient
Avenue de Tervuerenlaan, 270

1150 Brussels

Belgium

0032 (0)2 761 94 98

 • LinkedIn Social Icon